Vzdelávanie zamestnancov a pracovné prostredie

29. septembra 2016 | Pridal: Viac

Vzdelávanie zamestnancov a prehlbovanie vlastnej kvalifikácie je právnou povinnosťou zamestnanca a považuje sa za výkon práce. Zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením.

Povinné školenia a povinnosť vzdelávať sa

Zamestnávateľ je pri prijatí zamestnancov do pracovného pomeru povinný vykonať školenie BOZP.
Jednotlivé školenia by mali byť poskytované podľa druhu prevádzky a vykonávanej činnosti toho zamestnanca, ktorému sú dodávané. Mali by byť absolvované v rámci BOZP.

Zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce. Na druhej strane, zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Účasť na vzdelávaní je výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda, pričom zamestnávateľ je oprávnený zamestnancovi účasť na prehĺbení kvalifikácie prikázať.
Ak ide o získanie, zvýšenie alebo prehĺbenie kvalifikácie pre vlastnú potrebu zamestnanca, znáša náklady sám zamestnanec a zamestnávateľ mu umožní štúdium len v tom prípade, keď tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Na poskytovanie pracovného voľna, náhrady mzdy a ďalších nákladov spojených so štúdiom, napr. nákup učebníc, cestovné atď., môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu, ktorou sa zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie na oplátku za to, že sa zamestnanec zaviaže zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa po určitý čas v pracovnom pomere. Táto dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.
Dohoda musí obsahovať druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia, študijný odbor a označenie školy, dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere, druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nezotrvá v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.

Celková dohodnutá doba v pracovnom pomere nesmie prekročiť päť rokov. Povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov spojených so štúdiom, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere počas dohodnutej doby, nevzniká z dôvodov, ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom.

Foto: Rudolf Baranovič

Foto: Rudolf Baranovič

Pracovné prostredie

Zvýšené nároky na prácu zamestnancov často vyžadujú zlepšenie pracovných podmienok. Preto je potrebné, aby základné povinnosti zamestnávateľa v starostlivosti o zamestnanca boli právne upravené. Napríklad, podrobnejšie požiadavky na hygienické zariadenia a sociálne zariadenia upravujú osobitné predpisy. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov dohodnúť podmienky, za ktorých bude zodpovedať aj za úschovu dopravných prostriedkov.

Rôznorodosťou práce, individuálnym prístupom k riešeniu úloh, množstvom prevádzok a stredísk a mnohými ďalšími faktormi sa stáva, že spoločnosti strácajú tímového ducha, dochádza k medziľudským nezrovnalostiam, obmedzuje sa komunikácia a uprednostňuje sa individuálny prístup k riešeniu problémov. Tieto faktory môžu vplyvom času spôsobovať roztrieštenosť kolektívov, nezhody na pracoviskách a krízy často vyúsťujúce do personálnych zmien.

Teambuilding alebo inými slovami budovanie tímu vyvoláva v spolupracovníkoch potrebu tímovej spolupráce, ktorá je dnes vo viacerých spoločnostiach nevyhnutnosťou k podávaniu požadovaných výkonov. Teambuilding sú rôzne pohybové a tvorivé aktivity, ktorých hlavným cieľom je utuženie a stmeľovanie kolektívu, uvedomenie si dôležitosti tímovej spolupráce a potreba prispôsobenia sa kolektívnemu rozhodnutiu. Teambuilding potláča individuálne riešenie problému a je zameraný na kolektívnu spoluprácu a rozhodovanie.

Autor: Mária Pindrochová, www.uspesnimanazeri.sk
Foto: Rudolf Baranovič, www.facebook.com/ruiger

Článok je úryvkom z knihy Márie Pindrochovej „Pracovné právo v malíčku“

Komentáre

Rubrika: Financie a právo, Personalistika