Pracovný čas

24. mája 2016 | Pridal: Viac

Za pracovný čas (alebo častejšie pracovnú dobu) väčšina z nás považuje obdobie, v ktorom sa zamestnanec nachádza v práci a podáva pracovný výkon. Je to pomerne presný popis, hoci zákonník práce tento pojem vymedzuje presnejšie a konkrétnejšie.

Definície základných pojmov

Zákonník práce pojednáva o pracovnom čase a o čase na odpočinok. Okrem týchto termínov poznáme rovnomerné rozvrhnutie pracovného času a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času.

Pracovná zmena je tá časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien v rámci dvadsiatich štyroch po sebe nasledujúcich hodín. Pracovná zmena teda v sebe zahŕňa aj prestávku v práci.
Práca na zmeny je taký spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia (dní alebo týždňov) pracujú v rôznom čase.

Zamestnanec pracujúci v pracovných zmenách je každý zamestnanec, ktorého pracovný režim je organizovaný formou práce na pracovné zmeny. Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na takom mieste, ktoré je zamestnancom prístupné.

Rannou zmenou sa rozumie pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 6. hodinou a 14. hodinou. Odpoludňajšia zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 14. hodinou a 22. hodinou. Nočná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou ráno.

Charakteristickým znakom práce v nepretržitej prevádzke je, že zamestnanci pracujú podľa vopred určeného zmenového kalendára, t.j. harmonogramu striedania pracovných zmien, ktorý je v nepretržitom režime nevyhnutný.

Zmenový kalendár podáva aj informáciu o rozložení pracovných zmien jednotlivých zamestnancov, z ktorého vyplýva pre zamestnanca povinnosť nastúpiť v určenom čase na pracovnú zmenu. Súčasne je možné zo zmenového kalendára zistiť počet odpracovaných hodín a počet nadčasových hodín v rámci mesiaca každého zamestnanca. Zmenový kalendár musí byť zostavený tak, aby zamestnanec v období uzavretého cyklu – napr. štyroch, šiestich alebo ôsmich týždňov, najviac v štvormesačnom období v priemere na jeden týždeň splnil podmienku týždenného pracovného času zamestnanca.

Uzavretý cyklus striedania pracovných zmien znamená, že zamestnanec po jeho ukončení znova nastúpi v ten istý kalendárny deň na tú istú pracovnú zmenu ako na začiatku predchádzajúceho cyklu. Práca na zmeny v nepretržitej prevádzke vykazuje určitú pravidelnosť (uzavretosť) striedania sa, keďže je často nevyhnutná.

Najbežnejšie zmenové kalendáre sú pre osem- alebo dvanásťhodinové pracovné zmeny.

Foto: Rudolf Baranovič

Foto: Rudolf Baranovič

Tvorba zmenového kalendára a práca nadčas

Zostavenie zmenového kalendára na určité obdobie alebo celý rok nie je také jednoduché. Dôvodom je pracovný režim a potreba prispôsobiť harmonogram pracovných zmien v rámci dňa, týždňa, štvormesačného obdobia a prestávok v práci tak, aby bola práca vykonaná a zákon dodržaný. Prestávka v práci sa pritom nezapočítava do pracovného času a čistý pracovný čas je tak o túto prestávku kratší.

Prax si často vyžaduje netradičný prístup k riešeniu zabezpečenia nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času. Zákonník práce uľahčuje zamestnávateľovi prácu v tom, že mu neukladá povinnosť rozvrhnúť pracovný čas na celý mesiac vopred. Ten tak môže flexibilnejšie reagovať na meniace sa podmienky či požiadavky.

Zákonník práce však stanovuje zamestnávateľovi povinnosť oznámiť rozvrhnutie pracovného času zamestnancovi najmenej týždeň vopred s platnosťou najmenej na týždeň. Pokiaľ predsa dôjde k neočakávaným zmenám aj v rámci už schváleného rozvrhu, je možné ich riešiť dvoma spôsobmi. Prvým je zabezpečiť nových zamestnancov prijatím do pracovného pomeru na určitý čas. Druhým riešením je nariadiť alebo dohodnúť práce nadčas so zamestnancami, ktorí už vykonávajú tieto práce v pracovnom pomere, sú zaškolení, ovládajú pracovné postupy a nemusíte ich trénovať.

Pod prácou nadčas sa rozumie práca vykonávaná na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času, ktorá sa vykonáva mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Túto prácu treba riadne zaplatiť podľa mzdových zvýhodnení, o ktorých sme hovorili vyššie.

V kalendárnom roku možno nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov dohodnúť so zamestnancom výkon práce nadčas nad uvedenú hranicu v rozsahu najviac 250 hodín, no nad tento limit už ísť nesmie.

Príklad kalkulácie počtu potrebných zamestnancov

Príklad výpočtu počtu zamestnancov na vykrytie jednotlivých zmien v roku je možné uviesť na obdobie jedného roka (napr. rok 2007, 2011) pri rozdelení pracovných zmien na tri 8-hodinové zmeny, t. j. zamestnanci sa budú striedať v rannej, odpoludňajšej a nočnej zmene, so započítaním zmien, ktoré je potrebné vykryť aj v prípade čerpania riadnej dovolenky zamestnancov.

Počet pracovných hodín vyplývajúcich z týždenného pracovného času 37,5 hod. na rok na jedného zamestnanca zníženého o dni dovolenky tak predstavuje pri výmere 1 807,5 hodiny dohromady 1687,5 hodín (261 pracovných dní – 25 dní dovolenky * 7,5 hod. / zmena, 250 – 25 * 7,5).

Potreba práce na obdobie roka zamestnávateľa predstavuje 8 760 hodín (365 dní * 24 hodín) bez prestávky v práci. Na vykrytie potreby práce v nepretržitej prevádzke potrebuje zamestnávateľ 5,6 zamestnancov (8 760 hodín / 1 770 hodín, resp. 8760 / 1687,5).

Autor: Mária Pindrochová, www.uspesnimanazeri.sk
Foto: Rudolf Baranovič, www.facebook.com/ruiger


 

Pindrochová titulka

Mária Pindrochová

Pracovné právo v malíčku

Pracovné právo v malíčku je neoceniteľným nástrojom každého zamestnávateľa. Táto kniha je jedinečná tým, že je písaná výsostne z perspektívy majiteľa a konateľa firmy. Je detailným prierezom celej problematiky zamestnávania, ktorá je prehľadne rozvrhnutá do trinástich kapitol.

Knihu si môžte objednať na tel. č.: 0908 772 604 alebo na emailovej adrese knihy@uspesnimanazeri.sk.

Cena knihy je 10 € s DPH / kus + poštovné.

Prejsť na objednávku »

Komentáre

Rubrika: Financie a právo, Personalistika