Ako prijímať nových zamestnancov správne

11. februára 2016 | Pridal: Viac

Už v predošlých článkoch sme si rozobrali zákonník práce a podrobnosti, ktoré má obsahovať pracovná zmluva, ako aj to, aké práva a povinnosti majú zamestnávateľ a zamestnanec pri vzniku pracovného pomeru a obdobného pracovného vzťahu. Nehovorili sme však o tom, aké základné kroky a postupy treba vykonať, ak zamestnáme zamestnanca. Poďme sa na ne pozrieť.

Zamestnávateľ (fyzická alebo právnická osoba) vystupuje v pracovných vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Ak zamestnávateľ prijme fyzickú osobu do pracovného pomeru, je potrebné, aby urobil nasledovné kroky:
1. krok: Založiť pracovný pomer. Pracovná zmluva, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce alebo Dohoda o brigádnickej práci študenta sú možnosti, ktoré nám zákonník práce ponúka. Vyberte si vhodný pracovnoprávny vzťah s budúcim zamestnancom po vzájomnej dohode.

2. krok: Nahlasovacia povinnosť. Tá pozostáva z prihlásenia zamestnávateľa (subjektu) už pri prvom zamestnancovi do registra zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne prostredníctvom registračného listu zamestnávateľa a prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov do príslušných zdravotných poisťovní, kde sú poistení zamestnanci (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, UNION zdravotná poisťovňa) registračným listom zamestnávateľa. Na daňový úrad je potrebné nahlásiť registráciu dane zo závislej činnosti.

3. krok: Prihlasovacia povinnosť zamestnanca. Prostredníctvom registračného listu zamestnanca je potrebné prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovne, kde je zamestnanec zdravotne poistený.

4. krok: Absolvovanie školenia pre novoprijatých zamestnancov. Zamestnanec sa zúčastní vstupného školenia, ktoré je povinné pre každého zamestnanca. Školenie má obsahovať poučenie zamestnanca o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zákona č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky Slov. úradu o bezpečnosti práce č. 111/1975 zb. o evidencii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení, zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarom a vyhlášky MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, s dôrazom na oboznámenie sa s požiarnym poriadkom pracoviska, rozmiestnením hasiacich zariadení a prístrojov v objektoch zamestnávateľa a so spôsobom ich použitia.

Zamestnanec sa má oboznámiť s obsahom interných smerníc: pracovným a organizačným poriadkom, mzdovým poriadkom a inými vnútornými smernicami, ktoré má zamestnávateľský subjekt, s uvedením miesta, kde sa všetky interné smernice nachádzajú k ich nahliadnutiu.

Po absolvovaní školení je zamestnancovi vystavený Zápisník bezpečnosti práce, do ktorého bol zaznamenaný dátum a obsah školenia. Záznam je podpísaný školiteľom a zamestnancom a pracovníkom personálnej práce.

5. krok: Bezúhonosť. Ak ide o zamestnanca v štátnej správe, je potrebné predložiť aj doklad o jeho bezúhonnosti. Tento doklad však môže požadovať aj každý zamestnávateľ v neštátnom zamestnávateľskom subjekte.

6. krok: Doklad o spôsobilosti na prácu. Zamestnávateľ môže od zamestnanca požadovať doklad o spôsobilosti na prácu. Najmä, ak ide o prácu v noci: tu je povinnosť zdokladovať takúto spôsobilosť, ako aj na výkon práce vo výškach, práce vykonávané v potravinárstve, v zdravotníctve, v ťažkých prevádzkach a ďalej.

Niektoré spôsobilosti je potrebné obnovovať počas výkonu práce za určité obdobie, čo je stanovené v Zákonníku práce a bezpečnostných predpisoch.

Foto: Pavol Straňák

Foto: Pavol Straňák

Personálna agenda

Personálna agenda zamestnanca má obsahovať nasledovné dokumenty: pracovný životopis zamestnanca a motivačný list, pracovný posudok od predošlého zamestnávateľa (nie je podmienkou), kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópiu dokladu o absolvovaných školeniach a odborných kurzoch, zápisník bezpečnosti práce a pracovnú zmluvu. Počas pracovného pomeru je možné dokumentáciu doplniť o ďalšie doklady. Napríklad Dodatky k pracovným zmluvám, Dohody o hmotnej zodpovednosti, Dohoda o zvýšení kvalifikácie a ďalšie. Doplnenie záznamov do Zápisníka bezpečnosti práce po každom absolvovaní opakovaného preškolenia v oblasti bezpečnosti práce, ak vznikne zamestnancovi úraz, účasť o preventívnych lekárskych prehliadkach o poskytovaní osobných ochranných pomôcok a prostriedkoch.
Počas pracovného pomeru je zamestnanec povinný nahlásiť na personálne oddelenie každú zmenu, ktorá sa týka jeho osoby, prípadne rodinných príslušníkov. Ide najmä o zmenu stavu, zmenu bydliska, narodenie dieťaťa a ďalšie skutočnosti.

Mzdová dokumentácia zamestnanca

Zamestnanec odovzdá Potvrdenie o zamestnaní zamestnanca (Zápočtový list o odpracovanej dobe), v ktorom je zaznamenaná doterajšia doba trvania pracovného pomeru zamestnanca.

Zamestnanec požiada o vykonávanie zrážok zo mzdy a odvádzanie zrazených príspevkov, ak také má, do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, zaslanie mzdy na svoj osobný účet – Dohodu o odvádzaní mzdy na bežný účet.

Zamestnanec podpíše Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Vyhlásenie na zdanenie príjmov na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu na nezaopatrené deti. Podpisom potvrdí, že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na seba a nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa a daňový bonus súčasne neuplatňuje na deti jeho manžel či manželka.

V prípade zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného, starobného alebo predčasného starobného dôchodku je túto skutočnosť nutné uviesť vo Vyhlásení. Ak je zamestnanec ZŤP, v takomto prípade musí túto skutočnosť ohlásiť, nakoľko takýto zamestnanec má nárok na znížený odvod do zdravotnej poisťovne. Na základe Vyhlásenia na zdanenie príjmov a zaradenie zamestnanca do príslušnej platovej triedy, prípadne určenia jeho fixnej mzdy, pohyblivej zložky mzdy a určenia jeho pracovného času, mzdový účtovník vykoná výpočet mzdy zamestnanca.

Zamestnanie zamestnanca je z hľadiska personálnej a mzdovej agendy pomerne zložitá a zodpovedná práca. Ide hlavne o dobrú spoluprácu medzi takýmto pracovníkom a zamestnancom, nakoľko zmeny, ku ktorým dochádza počas pracovného pomeru zo strany zamestnanca aj zamestnávateľa, majú vplyv na správne vypočítanú mzdu a tým hlavne na spokojnosť zamestnanca v zamestnávateľskom subjekte.

Autor: Mária Pindrochová, www.uspesnimanazeri.sk
Foto: Pavol Straňák, www.zemobrazom.com


 

 

 

Pindrochová titulka

 

 

Mária Pindrochová

 

Pracovné právo v malíčku

 

Pracovné právo v malíčku je neoceniteľným nástrojom každého zamestnávateľa. Táto kniha je jedinečná tým, že je písaná výsostne z perspektívy majiteľa a konateľa firmy. Je detailným prierezom celej problematiky zamestnávania, ktorá je prehľadne rozvrhnutá do trinástich kapitol.

 

Knihu si môžte objednať na tel. č.: 0908 772 604 alebo na emailovej adrese knihy@uspesnimanazeri.sk.

 

Cena knihy je 10 € s DPH / kus + poštovné.

 

Prejsť na objednávku »

 

Komentáre

Rubrika: Financie a právo, Personalistika