Právna ochrana obchodného mena podnikateľa

12. mája 2016 | Pridal: Viac

V našom podnikateľskom prostredí vnímame, že znenie obchodného mena podnikateľského subjektu sa čoraz viac stáva súčasťou marketingovej stratégie podnikania. V súvislosti s obchodným menom podnikateľa sa stretávame aj s pojmom tzv. „goodwillu“ podniku. Aj napriek tomu, že nejde o právny pojem, predstavuje určitú právnu ochranu dobrej povesti podnikateľa. Goodwill je širší pojem ako samotné obchodné meno. Za dobrý „goodwill“ podniku sa považuje komplex prevažne nehmotných hodnôt, ktoré sú spojené s podnikateľom, ako napr. renomé podnikateľa, ale i morálne, estetické a kvalitatívne vlastnosti. Tieto hodnoty daného podnikateľa v rámci konkurenčného prostredia charakterizujú a prostredníctvom nich je vnímaný verejnosťou.

Inštitút obchodného mena podnikateľa je nielen marketingovou, ale aj právnou problematikou. Právna úprava obchodného mena je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku. Podľa ustanovenia § 8 Obchodného zákonníka sa obchodným menom rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodným menom podnikajúcej fyzickej osoby napr. živnostníka je jeho meno a priezvisko. Obchodné meno obchodných spoločností je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri.

Ako správne zvoliť

Obchodné meno by malo podnikateľské subjekty vzájomne rozlišovať. Z toho dôvodu súd pred zápisom spoločnosti do obchodného registra preveruje, či navrhované znenie obchodného mena už nepoužíva iný podnikateľ. Pokiaľ súd zistí zhodu obchodných mien, odmietne vykonať zápis spoločnosti do obchodného registra.

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete jeho podnikania. V praxi sa bežne stáva, že si pri tvorbe znenia obchodného mena tieto podstatné skutočnosti neuvedomujeme a v záujme čo najvhodnejšieho znenia obchodného mena, resp. zaujatia našich zákazníkov, znie naše obchodné meno zavádzajúco. Ako príklad môžeme uviesť situáciu, keď spoločnosť predáva ojazdené autá so starším rokom výroby, nižšej triedy a pritom obchodné meno tejto spoločnosti vzbudzuje dojem luxusu alebo je imitáciou názvu drahej značky automobilov.

Ochrana obchodného mena a právne kroky

Obchodný zákonník v prípade ohrozenia obchodného mena spoločnosti poskytuje právnu ochranu ako pri tzv. nekalej súťaži medzi podnikateľmi. Ako nekalú súťaž v tejto súvislosti označujeme napr. neoprávnené použitie obchodného mena podnikateľa alebo parazitovanie na povesti podnikateľa. Podobnosť znenia obchodných mien niekoľkých spoločností môže vyvolať nebezpečenstvo zámeny. Za zásah do dobrej povesti podnikateľa sa považuje každé konanie, ktoré je spôsobilé privodiť ujmu na dobrej povesti a ktoré môže spôsobiť skreslený názor na tohto podnikateľa alebo spochybniť serióznosť jeho podnikateľskej činnosti. Môže ísť teda aj o konanie, ktoré určitého podnikateľa vykresľuje v nepriaznivých súvislostiach. Typickým príkladom parazitovania na povesti je tzv. porovnávacia reklama, ktorá dostatočne neodlišuje podnikateľov a ich produkty, v dôsledku čoho môže dôjsť k zámene.

Foto: Vladimír Veverka

Foto: Vladimír Veverka

Uvedieme pomerne častú situáciu z praxe. Spoločnosť namieta, že obchodné meno inej spoločnosti je veľmi podobné jej obchodnému menu. Táto spoločnosť okrem toho podniká aj s takmer rovnakým tovarom. Podľa výpisu z obchodného registra ide o spoločnosť, ktorá bola do registra zapísaná neskôr ako dotknutá spoločnosť. Podoba obchodných mien je taká značná, že zákazníci si môžu tieto spoločnosti zamieňať a spoločnosť môže teda ťažiť z dobrého mena dotknutej spoločnosti.

Dotknutá spoločnosť má v tomto prípade právne možnosti ochrany obchodného mena. Spoločnosť môže podať žalobu na ochranu obchodného mena a žiadať súd, aby žalovanej spoločnosti rozsudkom uložil povinnosť zmeniť svoje obchodné meno. Okrem toho je možné priznať primerané peňažné zadosťučinenie a právo uverejniť súdne rozhodnutie na trovy žalovaného v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, napr. v ekonomicky orientovanom periodiku.

Dotknutý podnikateľ má teda právne nároky. Predovšetkým sa môžete voči porušujúcemu subjektu domáhať nároku na zdržanie sa nekalosúťažného konania (t. j. aby žalovaný rozhodol o zmene obchodného mena, ktoré už právom používa iná spoločnosť), odstránenia porušeného stavu (napr. žiadať stiahnutie všetkých výrobkov opatrených obchodným menom žalovaného alebo reklám obsahujúcich jeho obchodné meno), primeraného zadosťučinenia vo forme peňažného plnenia, peňažnej náhrady vzniknutej škody a vydania bezdôvodného obohatenia alebo náhrady nemateriálnej ujmy, napríklad verejným ospravedlnením. V súvislosti s právnou reguláciou obchodných mien je nutné spomenúť aj inú situáciu. Obchodný zákonník vzhľadom na existenciu rôznych obchodných reťazcov či spoločností, ktoré spája majetková prepojenosť ich spoločníkov, pripúšťa možnosť označenia viacerých subjektov podobnými názvami, kedy však musí byť dodržaná podmienka ich odlišnosti. Teda obvykle bude rovnaký kmeň obchodného mena s určitými modifikáciami, vyjadrujúcimi odlišnosť zamerania jednotlivých podnikateľských subjektov (napr. ABC a.s., ABC-produkt, s.r.o., ABC-net, s.r.o. a pod.). Na zachovanie podmienky odlíšiteľnosti bude v tomto prípade postačovať len odlišný dodatok k obchodnému menu vyjadrujúci jeho právnu formu.

Ak sa pri svojej podnikateľskej činnosti stretávate s negatívnymi zásahmi do vášho obchodného mena, ktorým sme sa venovali v našom príspevku, odporúčame vám byť obozretný a vyhľadať právnu pomoc advokáta, za pomoci ktorého zvážite uplatnenie niektorých z dostupných právnych prostriedkov ochrany obchodného mena.

Autor: Michaela Bezákova, Lion Law Partners, s.r.o., www.lionpartners.sk
Foto: Vladimír Veverka, www.vladoveverka.sk

 

Komentáre

Rubrika: Financie a právo