Kto nesie zodpovednosť za chyby tovaru a služieb?

14. júla 2016 | Pridal: Viac

Kúpa tovaru je súčasťou nášho každodenného života a kúpna zmluva je najbežnejšie uzatváranou zmluvou, s ktorou sa  vo svojom živote stretne každý. Nie vždy však má kupujúci šťastie a často až doma zistí, že tovar má chyby. Neostáva mu tak nič iné, ako sa obrátiť na predávajúceho a žiadať uskutočnenie nápravy.

V súčasnej dobe je reklamácia najmä v súvislosti s ochranou spotrebiteľa veľmi často skloňovaným pojmom, no aj napriek tomu, predávajúci (ako aj kupujúci) nie vždy poznajú svoje práva a povinnosti z nej vyplývajúce. V tomto príspevku sa zameriame na zodpovednosť predávajúceho za kvalitu dodaného tovaru či poskytnutej služby a s tým súvisiace právne nároky kupujúceho.

Povinnosti predávajúceho pri výdaji tovaru

Vo všeobecnosti platí, že predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Prevzatie veci kupujúcim je podstatnou právnou skutočnosťou nielen preto, že prevzatím tovaru sa kupujúci stáva vlastníkom veci, ale práve kvôli tomu, že od prevzatia veci kupujúcim začína plynúť záručná doba. Taktiež platí, že predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a tiež o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť uverejnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Chyby tovaru, ktoré sa vyskytnú až po kúpe tovaru, je potrebné predávajúcemu vytknúť bez zbytočného odkladu od ich zistenia, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby, pretože po uplynutí záručnej lehoty, právo na reklamáciu zanikne. Je preto dôležité dôkladne si tovar prezrieť už pri jeho kúpe a nespoliehať sa na jeho (možno domnelú) vysokú kvalitu.

Minimálna zákonná záručná doba vzťahujúca sa na každý tovar je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Predávajúci nemôže zákonnú záručnú dobu svojvoľne skrátiť (okrem rýchlo sa kaziaceho tovaru, akým sú napríklad potraviny). Vyhlásením priamo v záručnom liste môže predávajúci poskytnúť pre určitý druh tovaru aj záruku dlhšiu ako 24 mesiacov a určiť jej podmienky a rozsah. Ak to povaha veci umožňuje (napr. bežná kúpa spotrebného tovaru, spotrebičov či šatstva), postačí namiesto záručného listu iba doklad o kúpe. Na žiadosť kupujúceho je však predávajúci povinný poskytnúť záruku vo forme písomného záručného listu. Záruka sa vzťahuje taktiež na tovar predávaný vo výpredajoch, resp. predávaný so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej chybe tovaru, túto chybu potom samozrejme nie je možné reklamovať.

Ak predávajúci určí záručnú dobu dlhšiu oproti zákonnej dĺžke, je oprávnený sám stanoviť podmienky a rozsah záruky. Preto nebuďte prekvapený, že predávajúci po uplynutí 24 mesiacov obmedzí možnosť uplatnenia reklamácie svojimi vlastnými podmienkami (napr. povinnosťou predložiť vec v originálnom obale). Predávajúci je k takémuto postupu oprávnený, a preto je potrebné venovať chvíľu času malým písmenkám na reklamačnom poriadku, na čítanie ktorých nikdy nemáme čas ani chuť. Môžete si tým v budúcnosti ušetriť sklamanie z neuznanej reklamácie.

Foto: Katarína Hoglová

Foto: Katarína Hoglová

Ako správne reklamovať

Čo sa týka miesta a spôsobu uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané tovary alebo poskytované služby alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V prevádzkarni (a tiež u určenej osoby) musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií.

V prípade poskytnutia nekvalitnej služby, napríklad v čistiarni, môže dôjsť k tomu, že sa výrobok vo vašom vlastníctve znehodnotí (vybledne, ostanú na ňom fľaky alebo sa inak poškodí). Vtedy máte ako spotrebiteľ nárok na náhradu škody a vrátenie poplatku za čistenie.
Pri poštovom styku a doručovateľských službách jednoznačne odporúčame zodpovedne si odložiť tzv. podaciu potvrdenku (alebo podací lístok). Reklamáciu doručenia poškodenej zásielky alebo balíka možno uplatniť najneskôr v nasledujúci deň po jeho doručení.

Na čo majú kupujúci nárok

Vráťme sa opäť k reklamácii tovaru a nárokom kupujúceho na náhradu škody. Tieto závisia od druhu a povahy chyby: Občiansky zákonník rozlišuje chyby odstrániteľné a neodstrániteľné.

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo na to, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, t.j. kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú chybu.

V tejto súvislosti však upozorňujeme, že kupujúci má právo namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, ale len vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. V každom prípade odporúčame,
aby sa kupujúci domáhali tohto práva, nakoľko neprimeranosť nákladov predávajúceho, najmä v prípade tovarov bežnej spotreby, je prakticky viac-menej neodôvodniteľná. V zásade tiež platí, že ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, má predávajúci vždy možnosť namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za novú. Pokiaľ pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova odo dňa prevzatia novej veci. Inak platí, že sa záručná doba predlžuje o dobu vybavovania reklamácie.

Neodstrániteľné chyby sú také chyby tovaru, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. V prípade zistenia tohto druhu chyby má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ide o právo voľby na strane kupujúceho a predávajúci mu nemôže žiadnu z možností uprieť. Kupujúci má rovnaké práva aj vtedy, ak ide o odstrániteľné chyby, no kvôli ich opätovnému vyskytnutiu aj po opravách (v zmysle judikatúry ide o vec, u ktorej sa rovnaká chyba vyskytla po aspoň dvoch predchádzajúcich opravách), nie je možné daný výrobok používať.
Pokiaľ sa na výrobku vyskytnú chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná chladnička), platí, že v takýchto prípadoch má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Nezabudnite, že predávajúci je povinný spísať s vami reklamačný protokol a jedno jeho vyhotovenie, resp. doklad o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, je povinný vydať vám ako kupujúcemu.

Keď sa nie je možné dohodnúť

Pokiaľ predávajúci, resp. poskytovateľ danej služby vašu reklamáciu neuzná, nechajte si vyhotoviť znalecký posudok a s tým sa opakovane obráťte na predávajúceho. Pokiaľ ani potom vašu reklamáciu predávajúci neuzná, je možné obrátiť sa so žalobou na súd. Lehota na podanie žaloby je trojročná a začína plynúť odo dňa, kedy si kupujúci neúspešne uplatnil chyby priamo u predávajúceho. Na súde si kupujúci následne uplatní všetky svoje nároky, vrátane náhrady nevyhnutných výdavkov (napr. nákladov za vypracovanie znaleckého posudku).

Ak sa rozhodnete ísť touto cestou, pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za chyby tovarov a služieb kupujúceho v súdnom konaní, odporúčame obrátiť sa na advokátsku kanceláriu. Tá vám pripraví žalobný návrh so všetkými jeho zákonnými náležitosťami tak, aby mohla byť vaša žaloba úspešná.

Autor: Michaela Bezáková, Lion Law Partners, s.r.o., www.lionpartners.sk
Foto: Katarína Hoglová, www.hoglova.dphoto.com

Komentáre

Rubrika: Financie a právo