Inovácie a v podnikaní

31. marca 2016 | Pridal: Viac

V našej spoločnosti sa po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie stal veľmi často skloňovaným pojem tzv. eurofondov ako peňažnej podpory poskytovanej zo strany Európskej únie. Aj napriek tomu, že asi každému z nás je tento pojem z počutia známy, v praktickom živote postup a podmienky ako o peňažné prostriedky z eurofondov požiadať a reálne ich získať, nepoznáme.

Význam pojmu eurofondy je široký, pretože predstavuje niekoľko druhov osobitných peňažných fondov zhromažďujúcich verejné financie za účelom ekonomickej podpory rozličných hospodárskych sektorov členských štátov Európskej únie. Účelom poskytovania eurofondov je pomáhať ekonomike, podporiť rast, rozvoj a priniesť prosperitu. Nejde pritom o legislatívny pojem, aj keď ako taký má pôvod v právnej úprave a zásadách komunitárneho práva Európskej únie. Proces a postup získania, prerozdelenia a výplaty podpory z eurofondov je síce právom regulovaný ale viac ako právne, je skôr administratívne náročný. Žiadne administratívne prekážky by nás však pri ceste za dosiahnutím úspechu nemali odradiť.

Keďže nositeľom ekonomického rozvoja aj v našom štáte je predovšetkým podnikateľský sektor, je nanajvýš potrebné, aby ekonomické subjekty mali dostatok informácií o možných zdrojoch a mechanizmoch financovania rozvojových zámerov z fondov Európskej únie. Hlavným cieľom je v tejto súvislosti efektivita, napredovanie a úspešnosť, a preto je rozumné uplatniť svoje schopnosti a využiť poskytnuté príležitosti.

Vo všeobecnosti možno povedať, že ekonomická podpora prostredníctvom eurofondov má svoj pôvod v základných zásadách stratégie Európskej únie. Idea rozvíjania ekonomík členských štátov prostredníctvom verejnej finančnej podpory a integrácia trhov členských štátov má svoje miesto v rámci zásady voľného pohybu tovaru a služieb v zoskupených štátoch Európskej únie. Znamená to, že osoby, tovar, služby a kapitál sa môžu po Európe pohybovať voľne akoby v rámci jednej krajiny. Pre náš každodenný život to znamená, že máme možnosť cestovať, pracovať v iných členských štátoch a jednoduchšie svoje podnikateľské aktivity vyvíjať aj cezhranične. Európska integrácia umožňuje lepšiu spoluprácu podnikateľov na medzištátnej úrovni a tým flexibilnejšie vytváranie obchodných partnerstiev.

Foto: Katarína Hoglová

Foto: Katarína Hoglová

Možnosti a alternatívy

V súčasnosti existuje veľa rôznych iniciatív, ktoré boli vytvorené s cieľom podporiť podnikanie a podnikateľskú činnosť v našom štáte. V zásade sa pritom prejavujú snahy o podporu najmä malých podnikov poskytovaním bezplatnej personálnej pomoci prostredníctvom množstva celoeurópskych sietí a služieb. Cieľom finančnej pomoci je podpora inovačných prístupov a presadenie podnikateľskej tvorivosti. Každému je zrejmé, že na založenie alebo rozšírenie podniku je nevyhnutný nielen dobrý „biznis plán“, ale aj prístup k financiám. Európska únia poskytuje malým podnikom financie predovšetkým na konkrétne projekty, pričom podnikatelia sú oprávnení podávať svoje žiadosti o príspevky.

Ďalej je vhodné aspoň stručne spomenúť medzinárodnú sieť na podporu podnikania Enterprise Europe, ktorá ponúka jednotné kontaktné miesto pre riešenie potrieb podnikateľov v Európskej únii zdokonaľujúc podnikateľské, odborné, technické a manažérske zručnosti. Okrem toho na webovom sídle každého ministerstva sa podľa charakteru Vašej podnikateľskej činnosti viete dostať k informáciám o aktuálnych projektoch finančnej podpory z eurofondov. Stačí len svoju tvorivú myšlienku zhmotniť a vytvoriť dobrý projekt, s ktorým požiadate o príspevok z eurofondov. V tomto štádiu následne nastupuje vyššie spomínaná administratívna náročnosť, ktorej sa nie je možné vyhnúť. Treba počítať s tým, že bude potrebné vyplniť značné množstvo tlačív, údajov, predložiť potrebné potvrdenia a podobne. A tu je presne priestor na využitie práce odborne (a aj administratívne) zručnej spoločnosti, ktorá sa venuje príprave projektov a zabezpečuje všetky súvisiace formality. Pri splnení zákonných podmienok a výklade súvisiacich právnych predpisov vám zas môže pomôcť advokát, pretože zákonná úprava je značne neprehľadná. Ak sa obrátite na služby týchto kvalifikovaných osôb môže vám doslova odpadnúť veľa starostí, pretože advokát môže za vás podávať žiadosti, návrhy, vypĺňať tlačivá, preberať písomnosti vrátane tých, ktoré sú určené do vlastných rúk, dopĺňať vaše podania atď.

Podstatou využitia právnych služieb aj v tomto zdanlivo „neprávnom“ – nesporovom procese je najmä ušetrenie vášho času tak, aby ste sa mohli prioritne sústrediť na svoje podnikateľské aktivity, pretože všetky administratívne a právne náležitosti zveríte do rúk kompetentnej osoby.

Kam získané peniaze investovať

Pokiaľ peňažné prostriedky na svoje biznis aktivity z eurofondov úspešne získate, je potrebné nezabudnúť to, že ich použitie na schválený účel musíte vedieť kedykoľvek v budúcnosti preukázať. Odporúčame byť obzvlášť opatrní a dôslední nakoľko ide o verejné financie, ktorých použitie je prísne kontrolované a porušenie pravidiel sankciované. V našej spoločnosti je bežným javom, že niektorí „podnikavci“ dokážu prostredníctvom fiktívnych projektov a umelého navyšovania nákladov vylákať z eurofondov nemalé sumy. Peňažné prostriedky z eurofondov možno považovať za legálne poskytnuté, len ak boli na schválený účel skutočne použité.

V opačnom prípade, pokiaľ by ste použili alebo predložili falšovaný, nesprávny, či neúplný výkaz, resp. akýkoľvek doklad alebo použili prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, mohli by ste sa tým dopustiť spáchania trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 Trestného zákona. Výška trestnej sadzby, ktorá za spáchanie tohto trestného činu hrozí, závisí od rozsahu spôsobenej škody. Základná trestná sadzba je v rozpätí šesť mesiacov až tri roky a v závislosti od výšky škody sa zvyšuje. Okrem toho je páchateľ povinný získané obohatenie vrátiť a spôsobenú škodu nahradiť.

V neposlednom rade upozorňujeme aj na to, že trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa páchateľ môže dopustiť aj z nedbanlivosti. Pri nedbanlivostnom zavinení vôbec nie je rozhodujúci úmysel páchateľa, t.j. či sa tento chcel svojím konaním úmyselne a vedome neoprávnene obohatiť. V prípade nedbanlivostného konania, v dôsledku ktorého by boli peňažné prostriedky získané z verejných fondov neoprávnene použité, možno uložiť trest odňatia slobody v trvaní až jedného roka.

Z uvedených dôvodov odporúčame byť opatrný nielen pri podávaní žiadostí o poskytnutie peňažnej podpory, ale následne aj pri kompletizácii a archivácii dokladov preukazujúcich jej následné použitie.

Autor: Michaela Bezáková, Lion Law Partners, s.r.o., www.lionpartners.sk
Foto: Katarína Hoglová, www.hoglova.dphoto.com

Komentáre

Rubrika: Financie a právo