RSSRubrika: Financie a právo

Právna ochrana obchodného mena podnikateľa

Právna ochrana obchodného mena podnikateľa

V našom podnikateľskom prostredí vnímame, že znenie obchodného mena podnikateľského subjektu sa čoraz viac stáva súčasťou marketingovej stratégie podnikania. V súvislosti s obchodným menom podnikateľa sa stretávame aj s pojmom tzv. „goodwillu“ podniku. Aj napriek tomu, že nejde o právny pojem, predstavuje určitú právnu ochranu dobrej povesti podnikateľa. Goodwill je širší pojem ako samotné obchodné […]

12. mája 2016 | Pridal: Viac
Inovácie a v podnikaní

Inovácie a v podnikaní

V našej spoločnosti sa po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie stal veľmi často skloňovaným pojem tzv. eurofondov ako peňažnej podpory poskytovanej zo strany Európskej únie. Aj napriek tomu, že asi každému z nás je tento pojem z počutia známy, v praktickom živote postup a podmienky ako o peňažné prostriedky z eurofondov požiadať a reálne […]

31. marca 2016 | Pridal: Viac
Konanie podnikateľa prostredníctvom iných osôb

Konanie podnikateľa prostredníctvom iných osôb

V bežnom podnikateľskom živote môže nastať situácia, že osoba, nachádzajúca sa v prevádzke, či už je to zamestnanec alebo nadriadený, prevezme úradnú písomnosť určenú spoločnosti alebo jej vedeniu. Možno tento akt z právneho hľadiska považovať za platné a účinné prevzatie dokumentu priamo spoločnosťou? Odpoveď na túto otázku nájdete v našom príspevku. V rámci firemnej štruktúry […]

15. marca 2016 | Pridal: Viac
Hodnotenie pracovných výsledkov a monitorovanie zamestnancov

Hodnotenie pracovných výsledkov a monitorovanie zamestnancov

Hodnotenie výkonnosti zamestnancov je jedným zo základných problémov, pred ktorým stoja manažéri mnohých firiem. Ide o dôležitú činnosť, predovšetkým z hľadiska riadenia ľudských zdrojov, ktorá však tiež musí mať svoj právny rámec. Ten je potrebné dodržať, aby bolo všetko legislatívne v poriadku. Z hľadiska definície je hodnotenie pracovného výkonu zamestnanca porovnávanie jeho vzťahu k práci, […]

1. marca 2016 | Pridal: Viac
Ako prijímať nových zamestnancov správne

Ako prijímať nových zamestnancov správne

Už v predošlých článkoch sme si rozobrali zákonník práce a podrobnosti, ktoré má obsahovať pracovná zmluva, ako aj to, aké práva a povinnosti majú zamestnávateľ a zamestnanec pri vzniku pracovného pomeru a obdobného pracovného vzťahu. Nehovorili sme však o tom, aké základné kroky a postupy treba vykonať, ak zamestnáme zamestnanca. Poďme sa na ne pozrieť. […]

11. februára 2016 | Pridal: Viac
Vplyv podnikania na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Vplyv podnikania na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Rozhodnutie podnikať so sebou prináša množstvo povinností, keď začínajúci podnikateľ musí hneď pri štarte riešiť celú plejádu organizačných, technických či právnych otázok. Už pred začatím podnikania však netreba zabúdať na vysporiadanie vzťahov so svojím manželom či manželkou. Náležitým plánovaním možno efektívne predísť situácii, keď prípadné podnikateľské neúspechy jedného z manželov negatívne ovplyvnia finančnú situáciu celej […]

28. januára 2016 | Pridal: Viac
Zásada rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie

Zásada rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie

Možno povedať, že jednou z esenciálnych zložiek úspešného podniku je ľudský kapitál. Je preto prirodzené, že podnikatelia venujú čoraz väčšiu pozornosť procesu výberu nových zamestnancov tak, aby spomedzi uchádzačov vybrali takých, ktorí najlepšie zodpovedajú požiadavkám a profilu ich firmy, a to tak po odbornej, ako aj osobnostnej stránke. V záujme dosiahnutia týchto cieľov je dôležité, […]

21. januára 2016 | Pridal: Viac
Teambuilding ako inštitút pracovného práva

Teambuilding ako inštitút pracovného práva

Pracovný život tvorí asi najväčšiu časť života každého z nás. Tento fakt má pritom stúpajúcu tendenciu, pretože v práci trávime čoraz viac času. Počas výkonu práce a plnení pracovných úloh sa stávame súčasťou spoločnosti, pracovného kolektívu – „tímu“. Z týchto dôvodov je v našom živote podstatné, aby sme sa v pracovnom kolektíve cítili komfortne, vedeli […]

8. decembra 2015 | Pridal: Viac
Živnosť alebo trvalý pracovný pomer?

Živnosť alebo trvalý pracovný pomer?

Veľa firiem pri obsadzovaní niektorých pracovných pozícii ponúka potenciálnym uchádzačom o pracovné miesto možnosť výberu pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na živnosť. Tento pomerne rozšírený postup však nemusí byť vždy striktne správny. Poďme sa spoločne pozrieť na to, kedy a v akých podmienkach je možné ho aplikovať. Zo strany firmy (teda potenciálneho zamestnávateľa) niekedy […]

12. novembra 2015 | Pridal: Viac
Šéfe, ja za to nemôžem!

Šéfe, ja za to nemôžem!

Práca s firemným majetkom v sebe vždy nesie riziko. Rozbité alebo poškodené náradie, mrhanie materiálom, nedodržiavanie pracovných postupov (ktoré má za následok nižšiu výstupnú kvalitu), strata súčiastok alebo komponentov či dokonca nedovolené obohacovanie zamestnanca na úkor firmy – to všetko sú problémy, s ktorými sa nejeden podnikateľ potýka každý deň. Našťastie, nástroj hmotnej zodpovednosti, ktorý […]

22. októbra 2015 | Pridal: Viac