RSSRubrika: Financie a právo

Nekalá súťaž

Nekalá súťaž

Pre pochopenie problematiky nekalej súťaže je vhodné sa na úvod zamyslieť nad vecným významom tohto slovného spojenia. Prídavné meno nekalý predstavuje univerzálne negatívum. Ak o niekom povieme, že má nekalé úmysly, myslíme tým, že zamýšľa niečo nepoctivé, nečestné, zakázané, niečo, čo sa prieči morálke alebo čosi zatajuje. Pod súťažou si okamžite predstavujeme boj o víťazstvo. […]

16. februára 2017 | Pridal: Viac
Ničitelia dobrej atmosféry na pracovisku

Ničitelia dobrej atmosféry na pracovisku

Na pracovný výkon každého zamestnanca vplýva množstvo faktorov, medzi ktoré je potrebné zaradiť nielen kvalitu pracovného prostredia z hľadiska jeho materiálneho a technologického vybavenia, ale aj úroveň medziľudských vzťahov na pracovisku. Hoci ide o problematiku, ktorá je z hľadiska zamestnávateľov často prehliadaná, celková atmosféra na pracovisku a vhodná skladba pracovného kolektívu má nepochybne zásadný vplyv […]

15. decembra 2016 | Pridal: Viac
Dobré mravy v podnikaní a zásady poctivého obchodného styku

Dobré mravy v podnikaní a zásady poctivého obchodného styku

Každý z nás vníma etiku v spoločenskom správaní ako určité pravidlá slušnosti, ktoré sú všeobecne známe a uznávané spoločnosťou a každý jednotlivec by ich mal akceptovať. Etika v podnikaní je však nielen abstraktným pojmom, ako sa asi väčšine z nás môže na prvý pohľad zdať, ale má aj právny rozmer a dokonca právnu vymožiteľnosť. V […]

10. novembra 2016 | Pridal: Viac
Vzdelávanie zamestnancov a pracovné prostredie

Vzdelávanie zamestnancov a pracovné prostredie

Vzdelávanie zamestnancov a prehlbovanie vlastnej kvalifikácie je právnou povinnosťou zamestnanca a považuje sa za výkon práce. Zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Povinné školenia a povinnosť vzdelávať sa Zamestnávateľ je pri prijatí zamestnancov do pracovného pomeru povinný vykonať školenie BOZP. Jednotlivé školenia by mali byť poskytované […]

29. septembra 2016 | Pridal: Viac
Kúpna zmluva a postavenie predávajúceho

Kúpna zmluva a postavenie predávajúceho

Kúpna zmluva je jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich zmluvných typov, s ktorými prichádzame dennodenne do kontaktu a to nielen ako fyzické osoby, ale aj ako podnikatelia v rámci výkonu podnikateľskej činnosti. Má svoje presné náležitosti, ktorými sa treba riadiť. Pri podnikaní je nevyhnutné myslieť aj na využitie všetkých dostupných právnych prostriedkov v prospech predávajúceho, ktorý […]

13. septembra 2016 | Pridal: Viac
Kvalifikácia zamestnancov

Kvalifikácia zamestnancov

V súčasnom konkurenčnom prostredí môžeme sledovať neustály rast významu vzdelávania zamestnancov, a to najmä vzhľadom na zvyšovanie nárokov na odbornosť a podávanie profesionálnych pracovných výkonov. Trendom je kontinuálny rast predpokladov, vyžadovaných na výkon konkrétnej práce, potreba získavania stále nových vedomostí a odbornej spôsobilosti, ktorá je následne predmetom spätného overovania. Z právneho hľadiska rozlišujeme prehlbovanie a […]

16. augusta 2016 | Pridal: Viac
Zmluvy o úvere a pôžičke

Zmluvy o úvere a pôžičke

V súčasnej dobe spotrebnej spoločnosti, kedy je na trhu prebytok tovarov a služieb, dokážeme peňažné prostriedky minúť ešte skôr, ako ich v skutočnosti zarobíme. Pokiaľ uvažujeme o finančnej slobode podnikateľa, korigovaní investícií alebo o nevhodných a nadbytočných investíciách, je nutné poznamenať, že právna regulácia neexistuje. Môžeme len poskytnúť rady v podobe existujúcich právnych možností. Bežnou […]

28. júla 2016 | Pridal: Viac
Kto nesie zodpovednosť za chyby tovaru a služieb?

Kto nesie zodpovednosť za chyby tovaru a služieb?

Kúpa tovaru je súčasťou nášho každodenného života a kúpna zmluva je najbežnejšie uzatváranou zmluvou, s ktorou sa  vo svojom živote stretne každý. Nie vždy však má kupujúci šťastie a často až doma zistí, že tovar má chyby. Neostáva mu tak nič iné, ako sa obrátiť na predávajúceho a žiadať uskutočnenie nápravy. V súčasnej dobe je reklamácia […]

14. júla 2016 | Pridal: Viac
Ako riešiť nefunkčné susedské vzťahy?

Ako riešiť nefunkčné susedské vzťahy?

V živote každého z nás majú nenahraditeľné miesto medziľudské vzťahy, komunikácia s najbližším okolím a spoločnosťou okolo nás, teda aj so susedom. Prirodzenou snahou každého z nás by malo byť zachovanie korektných vzťahov, riadiac sa pravidlom „nerobím iným to, čo nechcem, aby iní robili mne“. Uvedené platí obzvlášť pri susedských vzťahoch. Každý z nás buď […]

9. júna 2016 | Pridal: Viac
Pracovný čas

Pracovný čas

Za pracovný čas (alebo častejšie pracovnú dobu) väčšina z nás považuje obdobie, v ktorom sa zamestnanec nachádza v práci a podáva pracovný výkon. Je to pomerne presný popis, hoci zákonník práce tento pojem vymedzuje presnejšie a konkrétnejšie. Definície základných pojmov Zákonník práce pojednáva o pracovnom čase a o čase na odpočinok. Okrem týchto termínov poznáme […]

24. mája 2016 | Pridal: Viac